Skip to content

Законодавчий акт вікіпедія

Скачать законодавчий акт вікіпедія PDF

Законодавчий процесрегулюється Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України. Законодательный акт — Правовой законодавчий — это акт, документ, несущий в себе указания, обязательства юридического характера. За своїм вікіпедія законодавчі акти поділяються на конституційні акт і звичайні (поточні).

Законодавчий процес як юридичне поняття слід відмежовувати від законотворчості як загально-соціального явища. Законодательные акты Российской Федерации, законодавчий, впрочем, и акты других стран, вікіпедія всего объединяются в систему законодательств. Акт такое законодательный акт?

ЗАКОНОДАВЧИЙ АКТ. - правовий доку-мент, що приймається органом законодавчоївлади чи шляхом референдуму. 3. а. прийма-ються парламентами у формі законів. У дея-ких країнах силу 3. а. мають також указиглави д-ви і декрети уряду, якщо такі повно-важення їм делеговані конституцією чи за-конод. органом для операт. врегулюваннясусп.-екон. відносин, які ще не мають зако-нод. бази. Н. А. Мяловицька. Схожі за змістом слова та фрази. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС. Система законодавства — це сукупність законодавчих актів, розташованих у певному ієрархічному порядку.

На вершині законодавчої піраміди — конституція та/або конституційні закони, яким мають відповідати всі нормативно-правові акти держави. Ступенем нижче в ієрархії законів — звичайні (поточні) закони. У систему законодавства держави можуть включатися також акти Кабінету Міністрів і міжнародні договори, ратифіковані парламентом. Термин "законодательный акт" в отечественном правотворчестве раскрывается недостаточно полно.

Между тем, правильное его понимание имеет большое практическое значение.  Законодательный акт – это документ. В нем должны присутствовать обязательные реквизиты. В их числе. Нормативні акти діють у часі, просторі і щодо кола осіб. Законодавчий процесрегулюється Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України.

Він має такі стадії: 1) законодавча ініціатива – право певних органів і осіб вносити проекти законів у законодавчий орган (Президент України, народні депутати України, Кабінет Міністрів України.); 2) підготовка законопроекту та його наукова експертиза. Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими на це суб’єктами нормотворчості у визначеній формі та за встановленою процедурою, спрямований на встановлення, зміну або скасування норм права.

Іншими словами, нормативно-правовий акт — це документ, прийнятий у визначеному порядку компетентним органом публічної влади, у якому містяться норми права. Стадії законодавчого процесу - це відносно самостійні комплекси процесуальних дій уповноважених суб'єктів у межах законодавчо визначених процедур, спрямованих на створення і оприлюднення закону. Стадії законодавчого процесу. 1) внесення (подання) законопроекту до парламенту; 2) попередній розгляд і обговорення законопроекту у комітетах парламенту.

Работа по теме: петращук. Глава: 1. Нормативно-правовий акт, його ознаки та класифікація. ВУЗ: НАВД. Підзаќонний ́акт (англ. Bylaw, нім. Satzung, пол. Zarządzenie) — нормативний акт, що приймається уповноваженими нормотворчими суб'єктами на основі і на виконання законів, не повинні суперечити їм.

Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі зумовлено багаторівневою структурою самих суспільних відносин, що потребують як законодавчого врегулювання, так і вторинного.

fb2, djvu, EPUB, doc